Storken er landet i Rebild Øst Klyngen

På et borgermøde d. 30. maj 2018 præsenterede styregruppen for Rebild Øst Klyngen den Vision og strategiplan, som viser hvilke indsatsområder, klyngen fremadrettet skal arbejde med. I blogindlægget her kan du bl.a. læse om, hvordan Vision og strategiplanen er blevet til, og hvilken proces klyngen har været gennem i løbet af de seneste 18 måneder.

Pænt fremmøde på en varm sommeraften
På borgermødet bød borgmesteren i Rebild Kommune velkommen til de mange deltagere, som på trods af sommervarmen havde fundet vej til det fælles møde for alle klyngens borgere. De deltagende fik et indblik i det arbejde, som venter klyngen den kommende tid. En repræsentant fra landsbyklyngen Mols i Udvikling fortalte om, hvordan gryden holdes i kog efter deltagelsen i kampagnen Landsbyklynger udløber, og støtten i form af en proceskonsulent forsvinder. Klyngen er nemlig langt fra i mål – faktisk er den først lige startet.

De deltagende borgere fik ligeledes en status på de forskellige arbejdsgrupper, som bl.a. på baggrund af kortlægningsrapporten, der blev lavet i 2017, er etableret i forbindelse med Rebild Øst Klyngen. Organiseringen i et fremtidigt koordinerende Klyngeråd blev ligeledes præsenteret.

Endeligt takkede klyngens proceskonsulent, Pia Bonde, for det spændende samarbejde, og ønskede borgere og frivillige, såvel som kommunen held og lykke i fremtiden.

Et velbesøgt borgermøde i Rebild Øst Klyngen på en sommeraften i maj 2018.

Proces, resultater og fremtid
Dette blogindlæg vil først bestå af et par vigtige nedslag i den proces, som klyngen har været igennem: Etableringen af en styregruppe, en borgerinvolveringsgruppe og en kommunikationsgruppe; tildelingen af navn og logo til klyngen og borgerundersøgelsen samt dialogmøderne i forbindelse med kortlægningsrapporten. Herefter vil nogle refleksioner over forløbet blive præsenteret og klyngens vision og indsatsområder blive fremlagt. Afslutningsvist vil de forskellige arbejdsgrupper, som er i klyngen i dag, blive nævnt.

Stærk organisering og kommunikation – en vigtig trumf
Tidligt i processen omkring etableringen af Rebild Øst Klyngen blev en styregruppe nedsat. Styregruppen blev sammensat af syv borgere fra såvel landsbyer som byzonebyer – geografisk spredt over hele Klyngen. Foreninger, erhverv, institutioner og Rebild Kommune var ligeledes repræsenteret. De fleste med kompetencer inden for organisations- og forandringsledelse samt erfaringer med projekt- og procesudvikling.

Foruden styregruppen blev også en borgerinvolveringsgruppe og en kommunikationsgruppe etableret. I borgerinvolveringsgruppen deltog en tovholder fra hver by/landsby. Fremhærskende kompetencer i gruppen var bl.a. en lyst til at arbejde med mennesker, erfaring med rekruttering af frivillige samt organisering og koordinering. Borgerinvolveringsgruppen har gennem hele processen været meget aktiv, og gruppen har været en stor hjælp for styregruppen. Den har eksempelvis været ansvarlig for involvering af borgere i de respektives lokalområder hver gang, det har været aktuelt. Derudover har gruppen bidraget til indsamling af materiale til en interessentanalyse, til kommunikationsplanen samt til kortlægnings- og analyserapporten. Flere repræsentanter fra borgerinvolveringsgruppen har ligeledes været engageret i andre arbejdsgrupper.

Kommunikationsgruppen, som bl.a. har udarbejdet en fælles kommunikationsplan, har bestået af fem borgere, hvoraf en har været presseansvarlig, en har været webmaster, og en har været ansvarlig for Facebook. De tre fortsætter i samme funktion fremadrettet i det nye Klyngeråd. Kommunikationsgruppen har derudover sikret en god pressedækning gennem forløbet, og den har etableret og drevet en fælles hjemmeside samt en fælles Facebookside.

Proceskonsulent, Pia Bonde, har deltaget i alle tre grupper for at sikre overblik, struktur og en holdende tidsplan. Det har medvirket til, at grupperne har kunne fordybe sig i de enkelte processer i de forskellige faser i konceptet til nu, hvor de er i mål.

Organiseringen fremadrettet som et Klyngeråd
Fra d. 1. juli 2018 smelter de tre grupper, styregruppen, borgerinvolverings-gruppen og kommunikationsgruppen, sammen til et koordinerende Klyngeråd. De øvrige arbejdsgrupper i projektet deltager ad hoc i Klyngerådets møder. Der afholdes et årligt klynge-årsmøde for alle borgerne i området.

Klyngerådets opgave bliver fremadrettet at varetage Rebild Øst Klyngens interesser, at fremme dens udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører klyngen. Klyngerådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i hele Rebild Øst Klyngens område, og det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i klyngen. Klyngerådet skal fungere som kontaktled mellem klyngen og Rebild Kommune såvel som til andre interessenter.

Det er klyngerådets ansvar at have overblik over og koordinere mellem de igangværende arbejdsgrupper, som senere bliver beskrevet. Det er arbejdsgruppernes ansvar at informere om arbejdet i grupperne.

Når nye borgere ønsker at bidrage på frivillig basis i klyngen, kommer kontakten til at gå gennem Klyngerådet.

Navn og fælles logo
Tidligt i forløbet lagde styregruppen sig fast på klyngen navn, og de fik lavet et logo til klyngen. Læs mere om det her. Derudover blev som tidligere omtalt etableret en fælles hjemmeside (www.rebildøstklyngen.dk) med hjælp fra Sekretariat for Landsbyklyngen, og der blev etableret en Facebookside (@Rebild Øst Klyngen). En webmaster står i dag for hjemmesiden, og Facebooksiden administreres af en frivillig fra kommunikationsgruppen.

Screenshot af Rebild Øst Klyngens hjemmeside.
Screenshot af Rebild Øst klyngens Facebookside.

Borgerundersøgelse med stor deltagelse og mange nye potentielle frivillige
Takket være borgerinvolveringsgruppen og kommunikationsgruppens store indsats fik klyngen en svarprocent i borgerundersøgelsen på 22 %. Som en del af den proces blev der sendt en e-Boks besked fra kommunen til alle klyngens borgere over 16 år med en kort introduktion til klyngen og et link til borgerundersøgelsen. Undersøgelsen gav bl.a. klyngen 435 kommentarer til deres ønsker for fremtiden. Disse er brugt i forbindelse med kortlægningen og i forbindelse med formulering af indsatsområder. Derudover tilkendegav i alt 119 personer, at de gerne ville kontaktes med muligheden for at høre mere om mulighederne for at blive frivillige i klyngen.

Som et kvalitativt supplement til borgerundersøgelsen afholdte Rebild Øst otte dialogmøder, som var med til at give et overblik over klyngens kvaliteter, potentialer og udfordringer.

Vision, strategi og indsatsområder i Rebild Øst Klyngen
Med udgangspunkt i kortlægningsrapporten og den 18 måneders lange proces, har styregruppen formuleret en vision for klyngen, som skal udstikke retningen for projektet fremadrettet. Visionen lyder:

I Rebild Øst er der højt til himlen og tæt til det hele!

Med et bredt udbud af lokal kvalitet og et aktivt foreningsliv byder området på alsidige oplevelser for den kræsne gane, naturelskeren og den aktive sportsudøver. De autentiske og levende lokalsamfund, som er præget af østhimmerlandsk lune og foretagsomhed, bringer nærhed og livskvalitet til den moderne familie, de unge, de erfarne og alle gæsterne. Her er aldrig kedeligt.

Med udgangspunkt i den vision har styregruppen udvalgt en række indsatsområder, som de vil prioritere i det videre arbejde med klyngen. Indsatsområderne i Rebild Øst Klyngen er:

 • Fælles identitet, bosætning og markedsføring
 • Fælles mødesteder – mødesteder for unge
 • Infrastruktur – transport
 • Natur, stier og friluftsliv
 • Foreningssamarbejde
 • Erhverv og turisme

Både kortlægningsrapporten samt klyngens vision og strategiplan kan downloades her.

Refleksion over forløbet
På et fællesmøde med de tre grupper, som fremadrettet bliver slået sammen til Klyngerådet, blev der reflekteret over den proces, som i løbet af de seneste 18 måneder er blevet gennemgået. De refleksioner vil her kort blive skitseret.

Der var i de tre grupper enighed om, at projektet har skabt samarbejde, synergi og åbenhed mellem lokalsamfundene. ”Vi snakker sammen på tværs af byer og landsbyer” og ”Vi har mødt hinanden i et fælles forum”, blev der bl.a. sagt.

Flere føler sig i dag som en del af et større fællesskab, og foreningerne i området arbejder i højere grad sammen i dag end tidligere. Beboerne er gjort bevidste om, at de selv skal være aktive, hvis de ønsker at området skal udvikle sig i positiv retning.

Der er i klyngen kommet et større fokus på såvel lokal bosætning samt markedsføring i klyngeregi. Kommunikationen fra og omkring projektet har skabt en øget synlighed både internt i klyngen og eksternt.

Der er dog stadig også udfordringer og barrierer. Det tager lang tid at ændre gamle opfattelser og kulturer, og der mangler fortsat kendskab til klyngens arbejde hos den brede befolkning. Der er stadig fordomme mellem landsbyer og byer, der er individuelle interesser, og det er svært at få kommunikeret budskaber helt ud.

Fem eksempler på, hvad klyngen opnået i de første 18 måneder

 • Der er kommet politisk fokus på Rebild Øst i kommunalt regi
 • Der er skabt en bredere kontaktflade og nye relationer på tværs. Det giver håb for et stærkere samarbejde (fx i foreningsregi)
 • Kampagnen ”Blenstrups Børn” er blevet gennemført og bliver fremadrettet udvidet til hele klyngen
 • Områdefornyelsesprojekt til Terndrup er igangsat
 • Der er lavet en helt ny fælles hjemmeside og en Facebookside

Billeder fra kampagnen Blenstrups børn.

Engagerede arbejdsgrupper sprudler med fælles tiltag
En lang række arbejdsgrupper er på baggrund af bl.a. kortlægningsrapporten, indsatsområderne og borgernes lokale ønsker blevet nedsat. De vil her enkeltvis blive præsenteret. Nogle er allerede godt i gang og har allerede vist de første resultater. Andre er kun endnu på tegnebrættet eller i den spæde fase.

Fælles mødesteder
I de tre byer Bælum, Terndrup og Blenstrup er der fokus på videreudvikling af fælles ude- og aktivitetsrum. Der er bl.a. søgt fondsmidler til projekterne, og i Bælum har forældre samlet donationer fra borgere og erhvervsdrivende. Derudover er der planlagt et sommerevent med mål om at indsamle flere penge.

I forbindelse med kortlægningsrapporten er alle mødestederne i klyngen blevet kortlagt. Planen er, at de alle sammen skal oprettes på et interaktivt kort på klyngens hjemmeside.

Natur, stier og friluftsliv
Gruppen har arbejdet for en samlet natursti gennem alle byer og landsbyer i klyngen. Formålet er at få aktiveret borgerne i friluftsliv og at sælge klyngen som et naturskønt område med mange muligheder for udendørs aktiviteter. I forbindelse med stisystemet tænkes et vandrelaug, som skal vedligeholde stierne, og der påtænkes fx at blive arrangeret eventture eller gourmetture langs stierne. Gruppen arbejder derudover også med etablering af shelters på udvalgte steder af ruten.

Foruden den fælles natursti gennem hele klyngen arbejder gruppen ligeledes på en række andre lignende projekter i området.

Ud over at komme klyngens indbyggere til gode, så kan stisystemer og forbedrede muligheder for friluftsliv også være med til at tiltrække turister til området, hvilket er et fokuspunkt for klyngen fremadrettet.

Infrastruktur og transport
I gruppen omkring infrastruktur og transport arbejdes der med en række forskellige projekter. Et af dem omhandler intelligent samkørsel, og gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet. Projektet er et pilotprojekt, som, hvis det er godt nok, skal udbredes til hele klyngen og videre derfra.

Gruppen arbejder ligeledes med en klyngebus, som skal supplere skolebusserne for børn og den offentlige transport for de ældre.

En gruppe i gruppen fokuserer på fibernet og mobildækning i klyngen, da det er afgørende fra områdets samlede infrastruktur og erhvervslivet i Rebild Øst.

Foreningssamarbejde
Der er endnu ikke etableret en overordnet arbejdsgruppe inden for foreningssamarbejdet, men det har spillet en afgørende rolle hidtil i projektet, og håber er, at gruppen vil blive etableret hurtigst muligt. De tre hallers bestyrelser har koordineret udvikling af nye tiltag med baggrund i forskelligheder og styrker, således at der sikres så bred en vifte af tilbud og aktiviteter i klyngen som helhed. Der påtænkes et videre samarbejde på tværs omkring events, større arrangementer som messer osv.

Der er i løbet af de seneste 18 måneder etableret et bedre samarbejde mellem foreningerne i området. Målet er, at det skal videreudvikles yderligere i de kommende år. DGI tilbyder kursus/udviklingsforløb for foreninger, som vil se nye muligheder for samarbejde og organisering af samarbejdet. De vil derfor blive en del af udviklingsarbejdet.

Der er på et borgermøde indsamlet en række idéer, som arbejdsgruppen kan arbejde videre med. Det drejer sig fx om fester; en byttecentral for brugt udstyr; et motionsløb fra by til by (Tour de Rebild Øst); en fælles idrætsdag; fælles aktiviteter i ferierne; en fælles spejderlejr; og træningsfællesskaber mellem foreningerne – deling af trænere og faciliteter.

Fælles identitet, bosætning og markedsføring
Arbejdsgruppen for fælles identitet, bosætning og markedsføring bliver repræsenteret i det nye Klyngeråd. Gruppen har allerede stablet en række større tiltag på benene. Bl.a. arbejdes der for områdefornyelse flere steder i klyngen, der er dialog med flere reklamebureauer om forskellige kampagner, og der er lavet en aftale med et lokalt busselskab omkring busreklamer.

Derudover har gruppen lavet et stort forarbejde i form af bosætningsanalyser, de har haft dialog med kommunen, og de har fået involveret lokale politikere såvel som eksempelvis ejendomsmæglere.

Som et eksempel på hvad arbejdsgruppen for fælles identitet, bosætning og markedsføring har lavet ses nedenstående tre fotos, som vil blive kommunikeret bredt ud i nærmeste fremtid.

Billeder som skal bruges i forbindelse med markedsføringen af området.

Storken er landet
I Skibsted, som ligger i klyngen, skete der det midt i april, at en stork slog sig ned. Storken valgte Skibsted netop den dag, hvor Vision og strategiplanen for Rebild Øst Klyngen blev sendt til trykkeriet.

Storken blev tidligere i historien brugt som symbol på lykke og velstand, og man talte om, at det var storken, som kom med de nyfødte babyer.

Lad os alle håbe, at storken i Skibsted er et tegn til, at borgerne i Rebild Øst Klyngen vil opleve både lykke og velstand, og at klyngen vil vokse sig stor, som et nyfødt barn.

   Storken er landet i Rebild Øst Klyngen.

 

 

 

 

Skriv et svar