Reportage fra Landsbyklyngen Ådalens borgermøde mandag d. 6. november 2017

 

Et møde med ønsket om at bevare livet i Ådalen

Et stort arbejde blandt flere af Ådalens beboere resulterede i et stort fremmøde ved Landsbyklyngen Ådalens borgermøde på Ådalsskolen mandag aften i sidste uge. De fremmødte var en bred vifte af borgere, der ønskede at bakke op om etableringen af Landsbyklyngen Ådalen, der netop nu tager form. Projektet har til hensigt at styrke området og modgå den samfundstendens, der i tiden affolker landdistrikterne med bl.a. skolelukninger og nedlæggelse af busruter til følge.

 

En indholdsrig aften med et stort fremmøde

Mandag aften den 6. november mødte 70 forventningsfulde og engagerede borgere op på Ådalsskole i Skørring til Landsbyklyngen Ådalens introducerende borgermøde. Der var borgere fra mange af Ådalens landsbyer repræsenteret, samt centrale aktører fra skolen, hallen, idrætsforeningen, børnehuset, det politiske liv, samt erhvervslivet.

De fremmødte blev budt velkommen med kaffe og småkager af initiativgruppens frivillige ildsjæle Niels Tange, Trine Langballe, Hanne Holstein Ipsen, Ellen Jensen og Mogens Petersen. Disse borgere havde sammen med landsbyklyngens konsulent Rebekka Vetter sørget for et program, der gav en grundig introduktion til baggrunden for Landsbyklyngen Ådalens etablering, fænomenet landsbyklynger, kommunesamarbejdet, klyngens organisering, samt projektets næste skridt.

Mødet gav endvidere anledning til at Ådalens fremmødte borgere fik vist deres vilje til at bidrage. De fik også tid til at stille en masse gode spørgsmål og givet deres besyv med i forhold til spørgsmålet om, hvad der skal til for at få landsbyklyngen Ådalen til at blive et levedygtigt projekt.

 

En dynamisk organisation, hvor lysten driver værket

Ud over at informere om projektet blev mødet afholdt med henblik på at give Ådalens borgere mulighed for at involvere sig. Det kunne de gøre ved at skrive sig på maillister til klyngens forskellige arbejdsgrupper.

På mødet opfordrede initiativgruppen til, at der skabes en dynamisk organisation med plads til, at folk kan gå til og fra projektets arbejdsgrupper alt efter interesse og ressourcer. Denne opfordring bunder i gruppens egne erfaringer med, at det kan være svært som frivillig at dedikere sig hundrede procent til et projekt i denne størrelsesorden, hvor indholdet til tider kan fremstå noget uklart, og hvor tidshorisonten er så uafgrænset.

I dialogen om, hvad der kan få borgerne i Ådalen til at involvere sig, understregede flere af de fremmødte vigtigheden af, at det er lysten, der driver værket frem for hvilke kompetencer folk er i besiddelse af. Denne holdning kunne initiativgruppens medlem Mogens Petersen, der også sidder med i distriktsrådets bestyrelse, sagtens tilslutte sig: ”I alle de år, hvor jeg har været frivillig, har det altid været lysten til at få gjort noget ved tingene, der har gjort sig gældende, og så har jeg lært resten hen ad vejen!”.

Men på trods af at arbejdet med at få landsbyklyngen organiseret kan forekomme som en stor mundfuld, deklarerede en borger fra Karlby alligevel overfor initiativgruppen: ”I kan blot gå videre med projektet. I har gjort det her til UG! I skal bare sige til, hvad der skal gøres og prikke folk”, mens andre lovede, at de ville hjælpe til med at opfordre folk i deres netværk til at indgå i projektets arbejdsgrupper.

 

Klyngens arbejdsprojekter

De arbejdsgrupper, som skal udgøre klyngens overordnede organisation, blev skitseret for aftenens fremmødte. Således kunne man høre om nødvendigheden af at få etableret en styregruppe, en kommunikationsgruppe, en borgerinvolveringsgruppe, en fundraisergruppe og en koordineringsgruppe.

Men herudover optog det flere af de fremmødte at få etableret nogle arbejdsgrupper, der kan stå for de mere konkrete tiltag, der skal styrke området. Et af disse projekter består i at sørge for, at Ådalen får sit eget postnummer. Projektet skal være med til at sikre, at Ådalen i højere grad kommer på landkortet, og således fremstår tydeligere i folks bevidsthed. Dette kan bl.a. være med til at sørge for at området som helhed får en fælles identitet, samt mindske den mentale afstand, der eksisterer mellem de mange fællesskaber i området. Endvidere kan det være med til at udbrede kendskabet til området udenfor distriktsgrænsen, hvorved muligheden for øget bosætning opstår, og kommunens politikere i højere grad kan opmuntres til at prioritere området.

Til debatten om, hvad der kan bidrage til en styrkelse af området, udtrykte initiativgruppens Hanne Holstein Ipsen det således: ”For mig handler det om, at vi i Ådalen både indadtil og udadtil har brug for at definere os som en geografisk enhed, at vi bor i Ådalen. Men det handler også om, at vi som borgere i Ådalen finder lyst til og mening i at samarbejde på tværs af landsbyer, foreninger, institutioner mv. MEN det forudsætter, at vi får øje på hinanden og ved, hvad der er i gang rundt omkring. Altså noget omkring synlighed”.

 

Hvad nu? Hvad gør vi?

Mødet blev afsluttet med en ny invitation. Denne gang til et konstituerende møde den 15. november 2017 kl. 19.00-21.00 på mødestedet på Ådalsskolen. Invitationen er til alle borgere i Ådalen, der ønsker at involvere sig i landsbyklyngens arbejde fremadrettet. På mødet vil folk få mulighed for at blive inddraget i en bestemt arbejdsgruppe alt efter interesse og høre om, hvad de nært forestående arbejdsopgaver består i.

 

Kontakt og yderligere information

Nærmere oplysninger om Landsbyklygen Ådalen kan indhentes ved at kontakte Ådalens landsbyklyngekonsulent, Rebekka Evangelia Vetter, mobil 30220938, mail: rebekka@talkatwork.dk.

Der er netop oprettet en facebookside for klyngen under betegnelsen: ’Landsbyklyngen Ådalen’, hvor diverse informationer om det, der foregår i klyngen, samt inspiration fra andre klynger i den kommende tid vil blive delt. Siden kan også benyttes til at poste om arbejdsgruppernes arbejde og til at rekruttere nye frivillige. Denne side er en opstartside og et supplement til den infoland-hjemmeside, som vil blive oprettet for klyngen i løbet af de næste 6 måneder. Slidsene fra borgermødet er lagt op på facebooksiden, samt på distriktsrådets hjemmeside: aadalen.info.

 

Om landsbyklynger

Der eksisterer i øjeblikket 26 landsbyklynger på landsplan. Ud af disse ligger tre landsbyklynger i Syddjurs Kommune: Landsbyklyngen Ådalen, Mols i Udvikling og Landsbyklyngen Østdjurs. Landsbyklynger er en model for landsbyudvikling, som skal understøtte samarbejder på tværs af landsbyer. Målet er at vise nye veje til, hvordan dette samarbejde kan skabe grundlag for det gode liv på landet.

Skriv et svar