De første borgerundersøgelser i Kampagnen skudt i gang

I det samlede billede af en landsbyklynge udgør borgernes holdninger et meget væsentligt element. Derfor kortlægges disse via en borgerundersøgelse. Jo flere besvarelser borgerundersøgelsen opnår, desto bedre bliver det faktuelle grundlag, som undersøgelsen danner for det videre arbejde i landsbyklyngerne.

Borgerundersøgelsen er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med en række spørgsmål omhandlende borgernes syn på området. Bl.a. bliver der spurgt til, hvordan de oplever samarbejdet i klyngens geografi, hvilke udviklingspotentialer, de ser i klyngen, og hvad der skal fokuseres på i fremtiden. Derudover bliver der stillet i række spørgsmål i forbindelse med de seks fokusområder: organisering, kommunikation, borgerinvolvering, kommunesamarbejde, mødesteder og aktivitetsudbud.

Ved at benytte et spørgeskema som redskab til indsamling af data forholder alle borgerne sig til de samme spørgsmål, og det bliver muligt at afkode tendenser og sammenligne resultater. Dels i forhold til de enkelte lokalsamfund i en klynge og dels i forhold til klyngen som helhed. På den måde kan bl.a. muligheder og udfordringer, som borgerne ser det, blive kortlagt.

Borgerinddragelsesgrupperne og kommunikationsgrupperne i klyngerne har lokalt den vigtigste rolle i forhold til at kommunikere og udbrede kendskabet til borgerunderundersøgelsen. Hvordan de enkelte klynger specifikt vælger at sprede kendskabet netop hos dem er dog forskelligt. Fx kan borgerne modtage et link til skemaet via E-Boks, gennem deres forening, på Facebook eller i en mail. Derudover bliver der flere steder fortalt mundtligt om skemaet. Fx på biblioteket, i idrætshallen, på skolen eller i dagligvarebutikken.

Borgerundersøgelsen kan besvares af alle personer fra 16 år med bopæl i klyngens geografi og forløber over tre uger. Når den tid er gået, indsamler og formidler Sekretariat for landsbyklynger resultaterne. Det sker gennem en rapport, som ligeledes indeholder eksempelvis faktuelle demografiske og geografiske beskrivelser af klyngen. Rapporterne bliver på den måde et arbejdsredskab for styregrupperne, som de kan bruge i den videre arbejdsproces. På hjemmesiden www.landsbyklynger.dk, kan du under de enkelte projekter hente og læse rapporterne fra de fem pilotprojekter:
http://www.landsbyklynger.dk/projekter.

Et af de steder, hvor borgerundersøgelsen er sat i gang, er i Landsbyklyngen Kronjylland i Randers Kommune. Her fortæller styregruppen gennem medierne, at borgerundersøgelsen er i gang og opfordrer borgerne til at besvare spørgeskemaet. Du kan læse mere om dette i artiklen bragt i Randers Netavis d. 7. juni 2017:
http://randers.netavis.nu/landsbyborgere-spoerges-deres-syn-paa-lokalomraadet/.

Skriv et svar