Lokal forankring af Mols i Udvikling

Ved at ændre vedtægter og åbne op for projektstrukturen i foreningsarbejde fordeles opgaver og ansvar på en langt bedre måde – samtidig med, at betydeligt flere energier og ressourcer sættes i spil.

Projekt Mols i Udvikling (MiU) er en stærk selvstændig projektorganisation med mange projektgrupper, stort initiativ og virkelyst, baseret på borgernes behov og lyst til at deltage i udvikling og organisering af samarbejdet mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger på Mols og Helgenæs.

En eller flere initiativtagere kan danne egen projektgruppe og vælge en projektleder, der efterfølgende tiltræder styregruppen.

Med så stor en styregruppe var det fra starten naturligt at nedsætte et formandskab med repræsentation fra kommunen, som er medspiller i projektet. Dog undervejs i forløbet blev spørgsmålet: ”Hvor længe kan et projekt vedblive at være et projekt?” mere og mere påtrængende. Der opstod ønske om en forankring af MiU i lokalsamfundet – enten som selvstændig paraplyorganisation med egne vedtægter eller i samklang med Borgerforeningen, som er kommunens distriktsråd for hele Mols og Helgenæs, og som i forvejen har både vedtægter, NEM konto og CVR-nummer.

En stor del af befolkningen har netop stemt ”Foreningsliv og frivillighed” ind i Danmarkskanonen som én ud af ti samfundsværdier, der kendetegner det danske samfund. Imidlertid er foreningslivet under forandring. Paradoksalt nok vil mange gerne gøre et frivilligt stykke arbejde i en afgrænset periode, ja gerne et projekt af en eller anden karakter. Men sidde i en bestyrelse, være formand eller kasserer?  Nej tak, det har mindre interesse!

Det er en erfaring, som vi har gjort gennem ”Projekt Mols i Udvikling”. Her engageres flere end 250 frivillige i 24 projektgrupper under mottoet: Har du en god idé, så saml lidt flere i en projektgruppe og fuldfør projektet. Hvis ingen gør noget her, så dør idéen. Det er bare ærgerligt.

Vi ved, at foreningslivet skaber vigtige fællesskaber og frivilligt engagement bidrager til den enkeltes livskvalitet og styrker den lokale sammenhængskraft. Foreningslivet binder os sammen på tværs af aldersgrupper og økonomiske ståsteder.

Ved derfor at ændre vedtægter og åbne op for projektstrukturen i foreningsarbejdet fordeles opgaver og ansvar på en langt bedre måde – samtidig med, at betydeligt flere energier og ressourcer sættes i spil. Som sagt så gjort. Et sæt nye vedtægter i Borgerforeningen inkluderer projektarbejdsformen og forankrer Projekt Mols i Udvikling. Arbejdsgruppen med repræsentanter fra de nuværende strukturer og organisationer samt Syddjurs Kommune udarbejdede et forslag, der opnåede tilslutning ”hele vejen rundt” med udgangspunkt i:

  • At den fælles organisation dannes med udgangspunkt i det nuværende Distriktsråd. Udgangspunktet er således de vedtægter, der findes for Distriktsrådet og tillige de erfaringer, der er i forbindelse med projektet Mols i Udvikling.
  • At den nye fælles organisation bør rumme såvel de etablerede foreninger med en forholdsvis fast struktur, vedtægter m.m., samtidig med at der gives plads til at projektorganisationer i fællesforeningens ledelse.
  • At der i forbindelse med ledelsen af foreningen udpeges en række faste grupperinger, med faste opgaver. En form for ”stabsfunktioner”. Her tænkes på funktioner som økonomi, fundraising, medlemmer, kommunikation, drift af enheder m.m.
  • At der skabes en ledelse, hvor dele af denne er vedtægtsbestemt og valgt på generalforsamling. En anden del af ledelse er projektbaseret og udpeget i forhold til de aktuelle projekter. Disse kan og skal udskiftes i forhold til projekternes liv og aktualitet.
  • At projekterne og ledelsen af disse kan videreføres i projektorganisationen Mols i Udvikling. Således at projekterne har en fælles repræsentation i ledelsen, som de selv vælger udskiftning af i forhold til relevans.
  • Det skal vægtes højt, at der fremadrettet arbejdes med projektorganisation, samt de valgte indsatsområder i visionen, men også at der gives plads til ”skæve” projekter. De ildsjæle der har en god idé og ønsker at udleve den, skal prioriteres, gennem sparring og adgang til ”stabsfunktionerne”.
  • Den nye organisation skal sikre en strategisk planlægning sammen med Syddjurs Kommune, og tillige en sprudlende underskov af projekter.
  • Frivilligheden skal understøttes og udvikles. Borgerinddragelsen er et målepunkt for succes.
  • Ambassadørnetværket skal ind tænkes i den nye organisation.

Det endelige resultat kan ses her.

Udgivet af

Jørgen Ørgård

Formand Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs

Skriv et svar